คำสอน

รวบรวมความรู้ต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับคำสอนของศาสนาอิสลามที่สำคัญ หลักปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม

ประวัติศาสนาอิสลาม

รวมประวัติความรู้เกี่ยวความเป็นของศาสนาอิสลามที่สำคัญ ซึ่งเป็นศาสนาที่มีมาเป็นเวลายาวนาน ประวัติพระเป็นเจ้าและประวัติสำคัญอื่นๆ

เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

รวบรวมความรู้และเรื่องราวต่าง ๆ ที่สำคัญของศาสนาอิสลาม อัพเดทข่าวสารน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ Dawa news เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ประวัติความเป็นมา และหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม

บทความใหม่

บทความใหม่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นหลักความชื่อ คำสอน ประวัติและบทความต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

หนังเอวี ซับไทย

บทความเกี่ยวกับคำสอนของศาสนาอิสลาม

รวบรวมบทความเกี่ยวกับหลักคำสอน ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามของศาสนาอิสลาม

  • หลักธรรมของศาสนาอิสราม ที่สำคัญหลักธรรมของศาสนาอิสราม
    หลักธรรมของศาสนาอิสราม ที่สำคัญ 1.หลักศรัทธา 6 ประการ คำว่าศรัทธาสำหรับชาวมุสลิม หมายถึง
  • ศาสนวินัยศาสนวินัย
    ศาสนวินัย นิติศาสตร์และการพิพากษา 1.วาญิบ คือหลักปฏิบัติภาคบังคับที่มุกัลลัฟ
  • หลักคำสอน ศาสนาอิสลามหลักคำสอน
    หลักคำสอนของศาสนาอิสลาม 1.หลักการศรัทธา 2.หลักจริยธรรม 3.หลักการปฏิบัติ หลักศรัทธา

โครงสร้างของศาสนาอิสลาม

โครงสร้างของศาสนาอิสลาม ตามศัพท์เฉพาะของศาสนา ความเชื่อได้ถูกขนานนามว่า รากศรัทธา ของศาสนา ส่วนการปฏิบัติตนในศาสนาเรียกว่า สาขา ของศาสนา ถ้อยคำทั้งสองมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง ความเชื่อ และ การปฏิบัติ จากทรรศนะของอิสลามถือว่า ต้นไม้ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าปราศจาก ราก ดังนั้น จึงไม่มีการภักดีใด ๆ ที่จะดำรงอยู่ได้โดยปราศจากความเชื่อศรัทธา...
Read More

พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม

พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่ไม่มีนักบวชหรือนักพรตในการประกอบพิธีกรรม แต่มุสลิมทุกคนเป็นทั้งฆราวาสและนักบวชอยู่ในตัวคนเดียวกัน และถือหลักการของศาสนาเป็นธรรมนูญสูงสุดในการดำรงชีวิตเว็บพนันออนไลน์ หลักปฏิบัติทางศาสนกิจที่สำคัญ ได้แก่ หลักปฏิบัติ ๕ ประการ มีดังนี้ ๑. การปฏิญาณตน ผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องยืนยันด้วยวาจาว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ และท่านศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์” ๒. การละหมาด (นมาซ) เป็นการเคารพกราบไหว้ต่อพระเจ้าด้วยอิริยาบถต่าง...
Read More

คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม

คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม คือ คัมภีร์อัล – กุรอาน (Al-Quran) ฝรั่งเรียกว่า โกราน (Koran) คำว่า “อัล”เท่ากับ The ซึ่งในภาษาอังกฤษไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไร คำว่า “กุรอาน” แปลว่า “สิ่งที่จะต้องอ่าน” (That which is...
Read More

ศาสนาอิสลาม

อิสลาม หรือ ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาสำคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีคนนับถือประมาณ 1,600 ล้านคน นับว่ามีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับสองในโลก พื้นที่รวมของกลุ่มประเทศมุสลิมทั้งหมดประมาณ 34,722,286 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ลองจุจุด141 องศาตะวันออก ทางด้านตะวันออกของเขตพรมแดนประเทศอินโดนิเซียทอดยาวไปจนถึงลองจิจูด 17.29 องศาตะวันตก ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล (Senegal)...
Read More

กก.กลางอิสลามฯยื่นหนังสือ กมธ.ศาสนา : อปพส. บิดเบือน สร้างความเกลียดชังพุทธ-อิสลาม

ประเทศไทยประกอบด้วยสังคมหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายศาสนา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 กว่า จะเป็นพลเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ทรงเป็นพุทธมามกะ และทั่วโลกย่องให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก แต่หลายปีมานี้ความขัดแย้งระหว่างศาสนิกชนเริ่มบานปลายและขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการสร้าง “ศาสนสถาน” ของศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยมีชาวพุทธกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายตัวของศาสนสถาน จนเป็นที่มาของการร้องขอของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ให้สร้างความเข้าใจและสร้างความสมานฉันท์ทางศาสนา ดร.วิสุทธิ์...
Read More

ขนมหวานตำรับมุสลิม วัฒนธรรมความหลากหลาย บนจานอาหารอิสลาม

ขนมหวานมุสลิม อาหารที่ชวนให้เราไปค้นหา และไม่ใช่แค่รสชาติที่น่าลิ้มลอง แต่เสน่ห์อย่างหนึ่งคือการพาเราไปรู้จักกับวัฒนธรรมความหลากหลายของชาวมุสลิม ประชากรมุสลิม หรือ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยมีจำนวน 6 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด โดยมีเชื้อสายทั้ง มลายู อินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ ตุรกี เป็นต้น การรับประทานขนมหวานของชาวมุสลิมนั้นคล้ายกับการรับประทานของหวานทั่วไป แต่จะมีขนมหวานบางชนิดที่จำกัดให้รับประทานเฉพาะช่วงหน้าเทศกาล หรือ ตามประเพณี...
Read More

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาเอกเทวนิยมและศาสนาอับราฮัม ที่มีการบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม ในสาวกถือว่าเป็นพระวจนะคำต่อคำของพระเป็นเจ้า (อัลลอฮฺ) เป็นคำสอนและตัวอย่างเชิงบรรทัดฐาน ที่เรียกว่า สุนัต และประกอบด้วยหะดีษ ของมุฮัมมัด เป็นศาสดา (นบี) องค์สุดท้ายของพระเป็นเจ้า ทั้งนี้สาวกของศาสนาอิสลาม คือ “มุสลิม” มุสลิมเชื่อว่า พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวและหาที่เปรียบไม่ได้...
Read More

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม เกิดในประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก ผู้ที่ได้รับศาสนาอิสลาม คือ ท่านนบี มูฮัมมัด ซึ่งเป็นศาสดาองค์สุดท้ายของโลก หลังจากนี้ไม่มีศาสดาองค์ใดอีกเลย ท่านผู้นี้เกิดที่นครมักกะฮฺ ในประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อเดือนรอบีอุลเอาวาล บิดาของท่านชื่อ อับดุลลอฮฺ มารดาชื่อ อามีนะฮฺ เมื่อท่านเกิดได้เพียง ๓ เดือน บิดาก็ถึงแก่กรรม...
Read More

ศาสนาอิสลาม

พิธีเข้าสุหนัด เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือการขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชายหรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “มาโซะยาวี” ซึ่งจะทำแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง ๒-๑๐ ปีส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัตถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง วันฮารีรายอ วันตรุษอีด หรือวันอีด เป็นวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม โดยในวันนี้จะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย ร่วมกันทำพิธีละหมาดวันอีดที่สนามหรือในมัสยิด เยี่ยมเยืยนญาติพี่น้อง รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น...
Read More

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม (อังกฤษ: Islam) เป็นศาสนาเอกเทวนิยม (monotheism) บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งสาวกมองว่าเป็นพระวจนะ คำต่อคำของพระเจ้า (อาหรับ:อัลลอฮฺ) และโดยคำสอนและตัวอย่างเชิงปทัสถาน (เรียกว่า สุนัต และประกอบด้วยหะดีษ) ของมุฮัมมัด ซึ่ง สาวกมองว่าเป็นศาสดาหรือนบีองค์สุดท้ายของพระเจ้า สาวกของศาสนาอิสลาม เรียกว่า มุสลิม มุสลิมเชื่อว่า...
Read More