กฏและข้อห้ามต่างๆที่ควรรู้ก่อนทำพิธีนิกะห์

การแต่งงานแบบมุสลิมนั้นมีกฏและข้อห้ามต่างๆที่ควรรู้ก่อนทำพิธีนิกะห์ ซึ่งชายคนหนึ่งจะแต่งงานกับผู้หญิงได้อย่างมากที่สุดแค่ 4 คน หมายความว่า ชายคนเดียวกันจะมีภรรยาอย่างมากที่สุดเพียงแค่ 4 คน แต่มีกฏข้อบังคับว่า ชายผู้นั้นจะต้องเลี้ยงดู ให้ความยุติธรรมกับผู้หญิงทั้งหมดได้ หากไม่มีความสามารถแล้วให้มีเพียงคนเดียวเท่านั้น

ข้อห้าม
1. ไม่อนุญาติให้รวมภรรยาไว้ในที่เดียวกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากนาง
2. ต้องแบ่งเวรให้ภรรยาแต่ละคน ขณะที่แบ่งเวรให้กับภรรยาคนใด ไม่อนุญาติให้เข้าไปในบ้านภรรยาอื่นในตอนกลางคืนหากมีความจำเป็น ก็ต้องเข้าไปในเวลากลางวัน และจะอยู่นานมิได้ มิฉะนั้นจะต้องชดใช้ให้ภรรยาเจ้าของเวร
3. เมื่อสามีประสงค์เดินทาง ต้องให้ภรรยาจับสลาก และออกเดินทางกับภรรยาที่จับสลากได้
4. ถ้าแต่งงานกับหหญิงหนึ่ง โดยที่ชายนั้นมีภรรยาอยู่แล้ว 2 คน ให้เลิกแบ่งเวรกับภรรยาทั้ง 2 เพื่อมาอยู่กับภรรยาคนใหม่ ในเงื่อนไขต่อไปนี้
– หากภรรยาใหม่เป็นหญิงสาาวบริสุทธิ์ให้อยู่กับเธอ ทั้ง 7 วัน
– หากเป็นหญิงสาวที่สูญเสียความบริสุทธิ์ ให้อยู่กับเธอ 3 วัน
โดยไม่ต้องชดใช้ช่วงเวลานี้ให้แก่ภรรยาคนเดิม

ศาสนาอิสลามยังห้ามแต่งงานกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเครื่องญาติใกล้ชิด  ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายน้ำนมเดียวกัน และความสัมพันธ์กันด้วยภาวะสมรส เช่นแม่ของภรรยา ลูกสาวของภรรยา ภรรยาของพ่อ(พ่อเลี้ยง) ภรรยาขอลูก (ลูกเลี้ยง)  และห้ามแต่งงานกับผู้ที่อยู่นอกศาสนา จนกว่าผู้นั้นจะยอมรับและศรัทธาในศาสนาอิสลาม