นิกายชีอะฮ์ หรือชิเอฮ์ ในศาสนาอิสลาม

นิกายชีอะฮ์ หรือชิเอฮ์ ในศาสนาอิสลาม

 นิกายนี้ใช้หมวกสีแดงเป็นสัญลักษณ์ นิกายนี้ได้แตกแยกออกมาจากนิกายซุนนี ตามประวัติกล่าวว่า พวกชีอะฮ์ถือว่าต่อจากกาหลิบอะลีมาแล้ว เชื้อสายของอาลีควรจะได้รับการแต่งตั้งหรือทำการเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าทางศาสนาอิสลามออกมาอีก เพราะเชื่อกันว่าสาวก ผู้สืบต่อจากอะลีย่อมเป็นผู้ที่ได้รับคำสอนของอะลีโดยตรง ควรจะได้มีการสืบต่อศาสนาบ้าง เมื่อสิ้นอะลีแล้วจึงควรอย่างยิ่งที่จะหาผู้สมควรมาเป็นหัวหน้าใหม่และให้ชื่อว่า อิหม่าม อันหมายถึง หัวหน้าสุเหร่าหรือมัสยิด ซึ่งเป็นผู้สืบต่อศาสนาจากนบีมุฮัมมัด

นิกายชีอะฮ์นับถืออิหม่ามที่ถูกต้องจำนวน 12 คน คือ

 • 1. อิหม่ามอะลี เป็นลูกพี่ลูกน้องและบุตรเขยของท่านศาสดา
 • 2. อิหม่ามฮะซัน บุตรคนโตของอิหม่ามอะลี
 • 3. อิหม่ามฮุเซน น้องชายของอิหม่ามที่ 2
 • 4. อิหม่ามอะลี ซัยนุลอาบิดีน บุตรของอิหม่ามที่ 3
 • 5. อิหม่ามมูฮัมมัด อัลบากิร บุตรของอิหม่ามที่ 4
 • 6. อิหม่ามญะอ์ฟัร อัศศอดิก บุตรของอิหม่ามที่ 5
 • 7. อิหม่ามมูซา อัลกาซิม บุตรของอิหม่ามที่ 6
 • 8. อิมามอะลี อัรริฏอ บุตรของอิหม่ามที่ 7
 • 9. อิหม่ามมุฮัมมัด อัตตะกีย์ บุตรของอิหม่ามที่ 8
 • 10. อิหม่ามอะลี อันนะกีย์ บุตรของอิหม่ามที่ 9
 • 11. อิหม่ามฮะซัน อัลอัสกะรีย์ บุตรของอิหม่ามที่ 10
 • 12. อิหม่ามมุฮัมมัด (ผู้ได้ชื่อว่าอัลมะฮ์ดี) บุตรของอิหม่ามที่ 11

เนื่องจากอิหม่ามคนสุดท้ายสูญหายไปในปี ค.ศ. 878 มุสลิมนิกายชีอะฮ์เชื่อว่าท่าน ผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่แต่หลบซ่อนไม่ยอมปรากฏตัว ชีอะฮ์ทั้งปวงจึงถือว่าปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการรอคอยการกลับมาของอิหมามคนสุดท้ายในฐานะของ มะฮ์ดี ซึ่งหมายถึง ผู้ถูกนำโดยพระเจ้า หรือผู้นำทางอันชอบในอนาคต ทำนองเดียวกันกับเมสสิอาหของศาสนายิว

นิกายชีอะฮ์มีคณะกรรมการบัณฑิตคณะหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ฮิตส์ (มุจญะตะฮิต) ทำหน้าที่ ชี้ขาดข้อขัดแย้งหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับลัทธิของตน

นิกายชีอะฮ์มีผู้นับถือมากที่สุดในประเทศอิหร่าน อิรัก อินเดีย อัฟกานิสถาน และซีเรีย

สนับสนุนข้อมูลโดย ดูซีรี่ย์ใหม่ออนไลน์