พิธีกรรมการไถ่บาปของศาสนาอิสลาม

พิธีกรรมการไถ่บาปของศาสนาอิสลาม

ขึ้นชื่อว่าบาปไม่ว่าจะเป็นการนับถือศาสนาใดก็ตาม สิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งกับการเกิดมาเพราะการทำบาปมันหมายถึงการกระทำในสิ่งที่ผิดไปจากความดี แม้บางเรื่องอาจไม่ได้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอะไร แต่ความรู้สึกของผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้ที่ได้รับรู้คงไม่ได้รู้สึกดีอย่างแน่นอน ซึ่งการลบล้างบาปในแต่ละศาสนาเองก็จะมีแนวทางการสอนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจไม่ได้หมายถึงว่าบาปที่ทำจะหลุดพ้นแต่มันก็คงทำให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นไม่มากก็น้อย

ความหมายและองค์ประกอบของบาปในศาสนาอิสลาม

 บาปในทางศาสนาอิสลาม หมายถึง การกระทำใดๆ ก็ตามทั้งในด้านปฏิบัติหรือด้านความคิดที่มีการล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่กล่าวมานี้ไม่ได้หมายความว่าทุกข้อที่ทำผิดจะเป็นบาปทั้งหมด เพราะการจะพิจารณาจริงๆ ว่าการกระทำในแต่ละสิ่งที่ได้ทำลงไปเป็นบาปหรือไม่มันพิจารณาได้จากในส่วนของเจตนาที่มนุษย์ได้กระทำลงไป พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ หากว่ามีหนทางใดที่สามารถกระทำในสิ่งที่ดีงาม ที่ถูกต้องได้มากกว่า แต่กลับเลือกที่จะกระทำในทางตรงกันข้ามสิ่งนั้นก็หมายถึง บาป นั่นเอง

องค์ประกอบของบาปในศาสนาอิสลาม

  1. ทำไปด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ มีเจตนาในการที่จะกระทำอย่างชัดเจน สิ่งนี้เราก็พอเข้าใจได้ดีว่าคนที่จะกระทำบาปในลักษณะนี้แสดงว่าเขามีการคิดวิเคราะห์อย่างดีแล้ว
  2. ทำโดยเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติต่างๆ ในศาสนาอย่างชัดเจน ทั้งๆ ที่รู้ว่าผิดข้อบัญญัติก็ยังเลือกที่จะทำ
  3. สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการทำบาปได้ แต่ก็เลือกที่จะไม่หลีกเลี่ยง แสดงว่ามันก็ส่อให้เห็นถึงความต้องการจะทำ

การไถ่บาปของศาสนาอิสลาม

จริงๆ แล้วหากมองกันตามหลักของศาสนาอิสลาม บาป ในศาสนาอิสลามสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หัวข้อใหญ่ๆ นั่นก็คือ

  1. ความผิดต่อพระเจ้า – เมื่อเกิดการกระทำผิดต่อพระเจ้าก็สามารถที่จะทำการไถ่โทษได้ด้วยการขออภัยจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจ สำนึกผิดในบาป แสดงความเสียใจต่อสิ่งที่ได้กระทำลงไป รวมถึงจะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ซึ่งบาปที่กระทำจะได้รับการอภัยหรือไม่ก็จะขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าตามหลักของศาสนา
  2. ความผิดต่อเพื่อนมนุษย์ – การไถ่บาปนี้จะได้รับการให้อภัยก็ต่อเมื่อผู้ที่โดนกระทำผิดได้มีการให้อภัย หรือผู้ที่กระทำผิดมีการชดใช้ หรือว่าได้รับการลงโทษตามเหตุสมควร ก็จะถือว่าเป็นการไถ่บาปได้