รู้หรือไม การแต่งงานในศาสนาอิสลามเป็นอย่างไรบ้าง

รู้หรือไม การแต่งงานในศาสนาอิสลามเป็นอย่างไรบ้าง