ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความรุนแรงและการทำลาย จริงหรือไม?

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความรุนแรงและการทำลาย จริงหรือไม?