ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาเอกเทวนิยมและศาสนาอับราฮัม ที่มีการบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม ในสาวกถือว่าเป็นพระวจนะคำต่อคำของพระเป็นเจ้า (อัลลอฮฺ) เป็นคำสอนและตัวอย่างเชิงบรรทัดฐาน ที่เรียกว่า สุนัต และประกอบด้วยหะดีษ ของมุฮัมมัด เป็นศาสดา (นบี) องค์สุดท้ายของพระเป็นเจ้า ทั้งนี้สาวกของศาสนาอิสลาม คือ “มุสลิม”

มุสลิมเชื่อว่า พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวและหาที่เปรียบไม่ได้ จุดประสงค์ของการดำรงชีพอยู่ คือการรักและรับใช้พระเป็นเจ้า มุสลิมยังเชื่ออีกว่า ศาสนาอิสลามเป็นบรรพศรัทธาฉบับสมบูรณ์และเป็นสากลที่สุด ซึ่งได้มีการประจักษ์มาหลายครั้งก่อนหน้านี้ผ่านศาสดาที่รวมอาดัม โนอาห์ อับราฮัม โมเสส และพระเยซู พวกเขาได้มีการยึดมั่นว่า สารและวิวรณ์ถูกแปลผิดหรือเปลี่ยนแปลงบางส่วนในตามกาลแต่มองว่า อัลกุรอานในภาษาอาหรับนั้นเป็นทั้งวิวรณ์สุดท้ายและไม่เปลี่ยนแปลงของพระเป็นเจ้า มโนทัศน์และหลักศาสนามีเสาหลักทั้งห้าของอิสลาม ซึ่งเป็นมโนทัศน์พื้นฐานและการปฏิบัติตนนมัสการที่ต้องมีการปฏิบัติตาม และกฎหมายอิสลามที่ตามมา ซึ่งได้มีการครอบคลุมแทบทุกมุมของชีวิตและสังคม โดยกำหนดแนวทางที่หลายหลาก ตั้งแต่ธนาคารจนถึงสวัสดิการ ชีวิตครอบครัวและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

มุสลิมในส่วนใหญ่เป็นนิกายซุนนีย์ หรือ 75–90% ของมุสลิมทั้งหมด นิกายที่ใหญ่ที่สุดในอันดับที่สอง คือ ชีอะฮ์ หรือ 10–20% ประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุด คือ ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีชาวมุสลิมอยู่ 12.7% ของโลก ปากีสถานมี 11.0% อินเดียมี 10.9% และบังกลาเทศที่มีอยู่ 9.2% นอกจากนี้ ยังพบชุมชนขนาดใหญ่ในจีน รัสเซียและยุโรปบางส่วน ที่มีสาวกกว่า 1,500 ล้านคน หรือ 22% ของประชากรโลก ศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาใหญ่ที่สุดอันดับสองและศาสนาหลักที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก