ศาสนาอิสลาม

๑. กำเนิด

ศาสนาอิสลามกำเนิดขึ้นในบริเวณคาบสมุทรอาหรับในตะวันออกกลาง สมัยเมื่อประมาณ 570 ปีหลังคริสต์ศาสนา คำว่าอิสลามหมายความว่า “การยอมรับ-ศานติ-และความสงบ” ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่าชาวมุสลิม.

๒. สิ่งเคารพสูงสุด

คือเทพเจ้านามว่า “อัลเลาะห์” หรือ “อัลหล่าห์” ที่เป็นเทพเจ้าสูงสุดที่ชาวมุสลิมเคารพนับถือ.

๓. ศาสดา

คือพระมะหะมัด ซึ่งอ้างว่าตนเป็นศาสดาองค์สุดท้ายของพระเจ้า.

๔. คัมภีร์

คือคัมภีร์กุรุอาน มีความยาวประมาณ ๘0,000 คำ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทวโองการที่พระเจ้าทรงกระซิบสั่งให้นบีมะหะมัดมาสอนชาวโลก.

๕. สรุปหลักคำสอน

ชาวมุสลิมจะมีความเชื่อ ๖ ประการ อันได้แก่

๑. ศรัทธาในพระอัลเลาะห์องค์เดียว

๒. ศรัทธาในพระมะหะมัดและศาสดาองค์ก่อนๆ

๓. ศรัทธาในคัมภีร์กุรุอาน

๔. เชื่อมั่นว่ามีเทพนำคำสอนจากพระเจ้ามาสู่นบีมะหะมัด

๕. เชื่อมั่นในวันพระเจ้าพิพากษาโลก หรือวันสิ้นโลก(เหมือนศาสนาคริสต์)

๖. เชื่อมั่นว่าสภาวะของโลกและชีวิต เป็นไปตามเจตจำนงค์ของพระอัลเลาะห์

๖. จุดหมายสูงสุด

คือการได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร เหมือนศาสนาคริสต์

๗. ความเชื่อและหลักปฏิบัติ

ศาสนาอิสลามนี้สืบทอดคำสอนมาจากสาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ จึงมีหลักความเชื่อพื้นฐานคล้ายๆกับศาสนาคริสต์ ส่วนหลักปฏิบัตินั้นจะเคร่งครัดกว่า เช่นจะประชุมสวดมนต์ใหญ่ทุกวันศุกร์ ,ไม่ดื่มสุรา, ไม่กินเนื้อสุกร, ชายจะต้องขริบปลายหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เป็นต้น.
ส่วนหลักปฏิบัติโดยทั่วไปมีอยู่ ๕ ประการคือ

๑. ประกาศปฏิญาณตนว่ามีศศรัทธาเชื่อมั่นในพระอัลเลาะห์และพระสาสดามะหะมัด

๒. การสวดมนต์ หรือละหมาด ซึ่งจะต้องทำวันละ หรือ 5 ครั้ง

๓. การบริจาคทาน เพื่อสังคมสงเคราะห์

๔. การถือศีลอดเป็นเวลา 1 เดือนในรอบ 1 ปี คือจะอดอาหารและน้ำตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงตกดิน

๕. การทำพิธีฮัจญ์ คือการไปแสวงบุญที่นครเมกกะ เพื่อจุมพิตศิลาดำที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์

๘. นิกาย

นิกายที่สำคัญมี ๔ นิกาย ได้แก่

๑. นิกายซุนนี่ นิกายนี้มีอยู่ในทุกประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม

๒. นิกายชีอะห์ นิกายนี้เรียกประมุขของรัฐว่า “อิหม่าม”

๓. นิกายคาวาริจ นิกายนี้เป็นนิกายแรกในศาสนาอิสลาม

๔. นิกายซูฟี นิกายนี้ยึดมั่นในพระอัลเลาะห์เป็นสำคัญ

๙. ประเทศที่นับถือ

มีผู้นับถือมากในประเทศทางตะวันออกกลาง และประเทศปากีสถาน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, และมีประปรายในประเทศอื่นทั่วโลก.

๑๐. ผู้สืบทอด

ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวช มีแต่อิหม่ามที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำและสั่งสอน

๑๑. วันสำคัญ

(ยังไม่มีข้อมูล)

๑๒. สถานที่สำคัญ

คืออาคารรูปสี่เหลี่ยมสร้างด้วยหิน ตั้งอยู่เนินเขาบริเวณหุบเขาเมกะ บริเวณเมืองกาบา ประเทศซาอุ