สถานที่สำคัญที่สุดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม

วิหารอัลกะบะฮฺ

สถานที่สำคัญที่สุดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็คือ วิหารอัลกะบะฮฺ ซึ่งอยู่ที่นคร มักกะฮฺ ในวิหารนี้ มีก้อนหินดำอยู่ตรงมุมหนึ่ง ของวิหารอัลกะบะฮฺ เรียกว่า ฮายารอลอัสวัด เวลาที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามไปทำพิธีหัจญ์ที่เมืองเมกกะ ก็ทำที่วิหารอัลกะบะฮฺ นี้เอง นอกจากนั้นก็มีเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่ผู้นับถือศาสนายิว ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ต่างก็เคารพนับถือด้วยกัน เยรูซาเล็มได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนา ของอิสลามอีกแห่งหนึ่ง หลังจากที่อาหรับยึดเมืองนี้ได้ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๑๘๐ เป็นต้นมา แต่บัดนี้ อยู่ในความยึดครองของยิว นอกจากสถานที่ ๒ แห่งนี้แล้ว ก็ปรากฏว่า มีสุเหร่า ซึ่งเป็นที่ประชุมทำศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม สุเหร่ามีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ที่มีประชาชนนับถือศาสนานี้

ในศาสนาอิสลามไม่มีนิกายใดๆทั้งสิ้น ทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลามจักต้องปฏิบัติ ตามคัมภีร์อัล-กุรฺอาน และซุนนะฮฺ ของท่านนบีมูฮัมมัด เพียง ๒ อย่างนี้เท่านั้น ผู้ใดไปนับถือและเชื่อในสิ่งอื่นนอกเหนือจาก ๒ อย่างนี้ถือว่า ผิด ไม่ถูกต้อง การกระทำนั้นๆ จะไม่ได้รับผลตอบแทน (สูญเปล่า) ให้ระมัดระวังมากๆ อิสลามสอนให้เรียนรู้ก่อนทำสิ่งใดๆ

ในประเทศไทย มีผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณ ๕ ล้านคนเศษ คิดเป็นร้อยละ ประมาณ ๑๐% ของพลเมืองทั้งประเทศ โดยมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินงาน นอกจากนั้นก็มีกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และกรรมการมัสยิด (สุเหร่า) อื่นๆ รวม กว่า ๕,๐๐๐ แห่งโดยประมาณ