สถาบันฮาลาลม.อ. เสริมทัพฮาลาลไทย

สถาบันฮาลาลม.อ. เสริมทัพฮาลาลไทย

ฮาลาลหมายถึงการอนุมัติหรืออนุญาตให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลาม… “อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล” จึงเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศผู้ส่งออกได้อย่างมหาศาล ปัจจุบันตลาดอาหาร “ฮาลาลโลก” มีการเติบโตค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีชาวมุสลิมทั่วโลกประมาณ 1,800 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรโลก

ทำให้ความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลอยู่ที่ประมาณ 1.5-1.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ จึงทำให้เห็นศักยภาพการขยายตัวของตลาดดังกล่าวอย่างชัดเจนแม้ “ประเทศไทย” จะไม่ได้เป็น “ประเทศมุสลิม” แต่ก็มีศักยภาพในการส่งออกอาหารฮาลาลไปขายยังตลาดโลก โดยคิดเป็นร้อยละ 0.18 หรือ 275 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ ภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และเอเชียใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลดังกล่าวจึงได้จัดตั้ง “สถาบันฮาลาล” ขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2552เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ดำรงตำแหน่งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลี สาเมาะ เป็นรองผู้อำนวยการ โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563