เสาหลัก 5 ประการ ของศาสนาอิสลามคือ?

เสาหลัก 5 ประการ ของศาสนาอิสลามคือ?