หลักศรัทธา เสาหลักแห่งศาสนาอิสลาม

อิสลามถือว่าในสากลจักรวาลทั้งหลายมีพระเจ้าที่เที่ยงแท้เพียงองค์เดียว เป็นผู้สร้างสากลจักรวาลและเป็นผู้บริหารควบคุม โลกนี้มิใช่เกิดมาโดยบังเอิญ ถ้าเกิดโดยบังเอิญมันจะมีระเบียบแบบแผนในการโคจรไม่ได้ โลกและดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ได้หมุนโคจรอย่างมีระบบ รักษาตำแหน่งหน้าที่ของมันอย่างคงเส้นคงวานับเป็นเวลานานไม่รู้กี่ล้านปี โดยที่มันไม่เคยได้ชนกันเลย นี่ต้องแสดงว่ามีผู้บริหาร และต้องมีผู้ควบคุมมัน 1.ศรัทธาในบรรดามลาอีกะฮของพระองค์ มลาอีกะฮ คือ ผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับศาสดาทั้งหลายRead More

ชาวตุรกีกับศาสนาอิสลาม

ชาวเติร์กได้มุ่งหน้าสู่ศาสนาของมุฮำมัด  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  เป็นหมู่คณะ พวกเขาได้แปรเปลี่ยนจากศัตรูตัวฉกาจของอิสลาม สู่การเป็นผู้พิทักษ์อิสลามที่มีความยึดมั่นต่ออิสลามอย่างแรงกล้า  และส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ยืนยันถึงบุคลิกภาพแห่งอิสลามของมหาอาณาจักรอุษมานียะฮฺก็คือ  ชาวเติร์กเรียกขานทหารชาวตุรกีว่า  เมฮฺเมตฺซีก  (Mahmatcik)  หมายถึง  “ทหารแห่งมุฮำมัด”  บรรดาคำประกาศของราชสำนักและกฎหมายต่าง ๆ ที่ออกจากราชสำนักอุษมานียะฮฺ  จะประกาศในนามของ Read More

พระเป็นเจ้าบทแห่งศรัทธา

หลักมูลที่สุดของศาสนาอิสลาม คือ เอกเทวนิยมอย่างเคร่งครัด เรียก เตาฮีต (อาหรับ) พระเป็นเจ้าพรรณนาในบทที่ 112 ของคัมภีร์อัลกุรอานว่า “จงกล่าวเถิด “พระองค์คืออัลลอฮฺ พระผู้ทรงเอกะ อัลลอฮฺนั้นทรงอิสระ พระองค์ไม่ทรงประสูติบุตร และไม่ทรงถูกประสูติ และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์”” (112:1-4)Read More

ขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย (Male circumcision) ตามแนวทางของศาสนาอิสลาม

การขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย (Circumcision) ที่เรียกว่า“การทำสุนัต”ในภาษาไทย หรือ“มาโซะยาวี”ในภามลายู ซึ่งมีรากศัพท์เดิม คือ คีตาน (Khitān / Khatna)  ในภาษาอาหรับหมายถึงการตัด  การทำสุนัต หากแปลตามรากศัพท์ จะหมายความถึง การทำตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดRead More

โครงสร้างของศาสนาอิสลาม

โครงสร้างของศาสนาอิสลาม ตามศัพท์เฉพาะของศาสนา ความเชื่อได้ถูกขนานนามว่า รากศรัทธา ของศาสนา ส่วนการปฏิบัติตนในศาสนาเรียกว่า สาขา ของศาสนา ถ้อยคำทั้งสองมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง ความเชื่อ และ การปฏิบัติ จากทรรศนะของอิสลามถือว่า ต้นไม้ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าปราศจากRead More

พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม

พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่ไม่มีนักบวชหรือนักพรตในการประกอบพิธีกรรม แต่มุสลิมทุกคนเป็นทั้งฆราวาสและนักบวชอยู่ในตัวคนเดียวกัน และถือหลักการของศาสนาเป็นธรรมนูญสูงสุดในการดำรงชีวิตเว็บพนันออนไลน์ หลักปฏิบัติทางศาสนกิจที่สำคัญ ได้แก่ หลักปฏิบัติ ๕ ประการ มีดังนี้ ๑. การปฏิญาณตน ผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องยืนยันด้วยวาจาว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์Read More

คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม

คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม คือ คัมภีร์อัล – กุรอาน (Al-Quran) ฝรั่งเรียกว่า โกราน (Koran) คำว่า “อัล”เท่ากับ The ซึ่งในภาษาอังกฤษไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไร คำว่า “กุรอาน”Read More

ศาสนาอิสลาม

อิสลาม หรือ ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาสำคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีคนนับถือประมาณ 1,600 ล้านคน นับว่ามีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับสองในโลก พื้นที่รวมของกลุ่มประเทศมุสลิมทั้งหมดประมาณ 34,722,286 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ลองจุจุด141 องศาตะวันออก ทางด้านตะวันออกของเขตพรมแดนประเทศอินโดนิเซียทอดยาวไปจนถึงลองจิจูด 17.29Read More

กก.กลางอิสลามฯยื่นหนังสือ กมธ.ศาสนา : อปพส. บิดเบือน สร้างความเกลียดชังพุทธ-อิสลาม

ประเทศไทยประกอบด้วยสังคมหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายศาสนา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 กว่า จะเป็นพลเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ทรงเป็นพุทธมามกะ และทั่วโลกย่องให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก แต่หลายปีมานี้ความขัดแย้งระหว่างศาสนิกชนเริ่มบานปลายและขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการสร้าง “ศาสนสถาน” ของศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยมีชาวพุทธกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายตัวของศาสนสถาน จนเป็นที่มาของการร้องขอของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยRead More

ขนมหวานตำรับมุสลิม วัฒนธรรมความหลากหลาย บนจานอาหารอิสลาม

ขนมหวานมุสลิม อาหารที่ชวนให้เราไปค้นหา และไม่ใช่แค่รสชาติที่น่าลิ้มลอง แต่เสน่ห์อย่างหนึ่งคือการพาเราไปรู้จักกับวัฒนธรรมความหลากหลายของชาวมุสลิม ประชากรมุสลิม หรือ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยมีจำนวน 6 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด โดยมีเชื้อสายทั้ง มลายู อินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ ตุรกีRead More