พระเป็นเจ้าบทแห่งศรัทธา

หลักมูลที่สุดของศาสนาอิสลาม คือ เอกเทวนิยมอย่างเคร่งครัด เรียก เตาฮีต (อาหรับ) พระเป็นเจ้าพรรณนาในบทที่ 112 ของคัมภีร์อัลกุรอานว่า “จงกล่าวเถิด “พระองค์คืออัลลอฮฺ พระผู้ทรงเอกะ อัลลอฮฺนั้นทรงอิสระ พระองค์ไม่ทรงประสูติบุตร และไม่ทรงถูกประสูติ และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์”” (112:1-4)Read More

ขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย (Male circumcision) ตามแนวทางของศาสนาอิสลาม

การขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย (Circumcision) ที่เรียกว่า“การทำสุนัต”ในภาษาไทย หรือ“มาโซะยาวี”ในภามลายู ซึ่งมีรากศัพท์เดิม คือ คีตาน (Khitān / Khatna)  ในภาษาอาหรับหมายถึงการตัด  การทำสุนัต หากแปลตามรากศัพท์ จะหมายความถึง การทำตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดRead More

โครงสร้างของศาสนาอิสลาม

โครงสร้างของศาสนาอิสลาม ตามศัพท์เฉพาะของศาสนา ความเชื่อได้ถูกขนานนามว่า รากศรัทธา ของศาสนา ส่วนการปฏิบัติตนในศาสนาเรียกว่า สาขา ของศาสนา ถ้อยคำทั้งสองมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง ความเชื่อ และ การปฏิบัติ จากทรรศนะของอิสลามถือว่า ต้นไม้ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าปราศจากRead More

พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม

พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่ไม่มีนักบวชหรือนักพรตในการประกอบพิธีกรรม แต่มุสลิมทุกคนเป็นทั้งฆราวาสและนักบวชอยู่ในตัวคนเดียวกัน และถือหลักการของศาสนาเป็นธรรมนูญสูงสุดในการดำรงชีวิตเว็บพนันออนไลน์ หลักปฏิบัติทางศาสนกิจที่สำคัญ ได้แก่ หลักปฏิบัติ ๕ ประการ มีดังนี้ ๑. การปฏิญาณตน ผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องยืนยันด้วยวาจาว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์Read More

คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม

คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม คือ คัมภีร์อัล – กุรอาน (Al-Quran) ฝรั่งเรียกว่า โกราน (Koran) คำว่า “อัล”เท่ากับ The ซึ่งในภาษาอังกฤษไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไร คำว่า “กุรอาน”Read More

ศาสนาอิสลาม

อิสลาม หรือ ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาสำคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีคนนับถือประมาณ 1,600 ล้านคน นับว่ามีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับสองในโลก พื้นที่รวมของกลุ่มประเทศมุสลิมทั้งหมดประมาณ 34,722,286 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ลองจุจุด141 องศาตะวันออก ทางด้านตะวันออกของเขตพรมแดนประเทศอินโดนิเซียทอดยาวไปจนถึงลองจิจูด 17.29Read More

กก.กลางอิสลามฯยื่นหนังสือ กมธ.ศาสนา : อปพส. บิดเบือน สร้างความเกลียดชังพุทธ-อิสลาม

ประเทศไทยประกอบด้วยสังคมหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายศาสนา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 กว่า จะเป็นพลเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ทรงเป็นพุทธมามกะ และทั่วโลกย่องให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก แต่หลายปีมานี้ความขัดแย้งระหว่างศาสนิกชนเริ่มบานปลายและขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการสร้าง “ศาสนสถาน” ของศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยมีชาวพุทธกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายตัวของศาสนสถาน จนเป็นที่มาของการร้องขอของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยRead More

ขนมหวานตำรับมุสลิม วัฒนธรรมความหลากหลาย บนจานอาหารอิสลาม

ขนมหวานมุสลิม อาหารที่ชวนให้เราไปค้นหา และไม่ใช่แค่รสชาติที่น่าลิ้มลอง แต่เสน่ห์อย่างหนึ่งคือการพาเราไปรู้จักกับวัฒนธรรมความหลากหลายของชาวมุสลิม ประชากรมุสลิม หรือ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยมีจำนวน 6 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด โดยมีเชื้อสายทั้ง มลายู อินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ ตุรกีRead More

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาเอกเทวนิยมและศาสนาอับราฮัม ที่มีการบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม ในสาวกถือว่าเป็นพระวจนะคำต่อคำของพระเป็นเจ้า (อัลลอฮฺ) เป็นคำสอนและตัวอย่างเชิงบรรทัดฐาน ที่เรียกว่า สุนัต และประกอบด้วยหะดีษ ของมุฮัมมัด เป็นศาสดา (นบี) องค์สุดท้ายของพระเป็นเจ้าRead More

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม เกิดในประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก ผู้ที่ได้รับศาสนาอิสลาม คือ ท่านนบี มูฮัมมัด ซึ่งเป็นศาสดาองค์สุดท้ายของโลก หลังจากนี้ไม่มีศาสดาองค์ใดอีกเลย ท่านผู้นี้เกิดที่นครมักกะฮฺ ในประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อเดือนรอบีอุลเอาวาล บิดาของท่านชื่อ อับดุลลอฮฺ มารดาชื่อRead More